Presedintele comisiei de autorizare:

 • Pop Mircea Vasile / Popute Viorica

Membrii comisiei:

 • Reprezentant ISJ Gozman Daniela Flavia
 • Reprezentant AJOFM Sabadus Lucian
 • Reprezentant UGIR Matache Petru
 • Confederatii sindicale Ceaca Pompiliu

Secretariatul tehnic:

 • Ilies Angelica

Atribuţii ale Comisiei de Autorizare :

 • autorizează furnizorii de formare profesională
 • oferă consultanţă şi informaţii furnizorilor de formare profesională
 • coordonează organizarea exemenelor de absolvire la terminarea iniţiere, calificare,   recalificare, perfecţionare profesională şi alte forme specifice

Atribuţii ale Secretariatului tehnic :

 • primesc dosarele furnizorilor de formare, verifică conţinutul şi organizează evidenţa acestora
 • înaintează preşedintelui comisie de autorizare dosarul furnizorului de formare profesională
 • înregistrează tabelele nominale cu participanţii la programele de formare profesională, care au încheiat contracte cu furnizorii

 Acte necesare pentru dosarul de autorizare :

 • Documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate:
  • Documente care dovedesc legalitatea organizării şi funcţionării furnizorului de formare după caz (copii) :
  • certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului
  • încheierea prin care s-a dispus înregistrarea în registrul asociaţiilor şi  fundaţiilor
  • actul normativ de constituire ( lege, hotărâre a guvernului, hotărârea a consiliului judeţean sau a consiliului local ), hotărâre judecătorească

Documentul din care să rezulte că formarea profesională este cuprinsă în obiectul de activitate al furnizorului de formare profesională care solicită autorizarea şi după caz actele adiţionale la acesta (copie)
Documente din care să reiasă ca furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, potrivit legislaţiei în vigoare. Se vor prezenta certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată, a impozitelor şi taxelor de către stat, inclusiv a celor locale, precum şi contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările de şomaj. Se vor prezenta , după caz, formularele tip eliberate de autorităţile competente.
Dovada achitări taxei de autorizare (copie de pe ordinul de plată a taxei de autorizare)

 • Documente care atestă îndeplinirea criteriilor de autorizare :
  • Fişa de autoevaluare (în două exemplare)
  • Documente care atestă existenţa resurselor necesare desfăşurării programului de fomare pentru care se solicită autorizarea, precum şi a autorizaţiilor şi avizelor necesare

Autorizaţii şi avize :

 • avizul din partea organismelor abilitate să coordoneze activitatea în ocupaţii în regim de muncă special, pentru spaţiile folosite pentru pregătirea şi practică dacă este cazul
 • avizul de la autoritatea de reglementare, pentru profesiile sau ocupaţiile pentru care există cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale, dacă este cazul
 • autorizaţiile  de funcţionare pentru locul de desfăţurare a pregătirii teoretice şi practice :
  • autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI)
  • autorizaţia sanitară
  • autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii
  • autorizaţia de mediu, dacă este cazul
  • autorizaţia sanitară veterinară, dacă este cazul
 • Documente privind resursele umane asigurate de furnizorilor de formare la realizarea programului de formare:
  • lista formatorilor care vor participa la desfăşurarea programului de formare
  • acordul scris al fiecărui formator pentru participarea la programul de formare (original)
  • CV-ul fiecărui formator în care să se detalieze experienţa în specialitatea corespunzătoare programuluide formare şi eventual să se precizeze experienţa în domeniul pedagogiei adulţilor
  • diplomele şi certificatele din care să reiasă că deţine specializarea cerută de programul de formare (copii)
 • Documente privind resursele materiale asigurate de furnizorul de formare pentru desfăşurarea programului, precum şi regimul juridic al acestora :
  • lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii teoretice, capacitatea sălii exprimată în număr de locuri
  • lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii practice : ateliere, laboratoare, capacitatea sălii exprimată în număr de locuri de pregătire echipate corespunzător
  • lista altor spaţii (bibliotecă, săli de lectură, sala de sport, cantina, dacă este cazul)
  • documente care dovedesc modul de deţinere a bazei materiale  – spaţii, dotări, (copii)

Observaţie : în contractele cu agenţii economici care asigură desfăşurarea pregătirii practice se vor preciza următoarele :

 • spaţiile sunt dotate corespunzător programei de pregătire
 • există autorizaţiile legale de fucnţionare
 • agentul economic asigură personal specializat pentru supravegherea participanţilor la programul de formare
 • Documente din care rezultă situaţia financiară a furnizorilor de formare. Se va prezenta o copie de pe ultimul bilanţ contabil sau după caz ultima balanţă de verificare depusă la administraţia financiară.
  • Documente din care rezultă îndeplinirea criteriilor privind experienţa furnizorului de formare şi rezulatele activităţii lui anterioare (obligatorii pentru reînnoirea autorizaţiei)