LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001
ART. 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori
instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi
atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la
conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile
de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată,
răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea
reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi
menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
ART. 22
(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale,
prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios
administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază
teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în
termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze
informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau
patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi
sunt scutite de taxă de timbru.