În Monitorul Oficial al României nr. 845 Partea I din 13 noiembrie 2015 s-a publicat Ordinul 2271 din 2015-11-10 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării.

În temeiul art. 3 alin.(4) din ordin, perioadele de înregistrare și evaluare se anunță prin afișare pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și al agențiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

În acest scop, anunțăm că, pentru anul 2015, perioada de înregistrare și evaluare a solicitărilor este cuprinsă între 13-17 noiembrie a.c.

Documentația de solicitare a finanțării, în două exemplare, se depune și se înregistrează în pachet închis la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene/municipiul București.

Solicitarea finanțării se completează potrivit formularului aprobat în anexa nr. 1 la Metodologie.

Solicitanţii finanţării sunt furnizorii de servicii sociale definiţi la art. 37 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 292/2011.

Cheltuielile eligibile pentru finanţarea din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a obiectivelor prevăzute la art. 1 sunt cheltuielile necesare pentru execuţia de lucrări de construcţii, reparaţii, amenajări, modernizări, extinderi şi dotări cu echipamente specifice activităţii din centrul de zi sau rezidenţial.

Cheltuielile pentru lucrările de investiţii noi şi intervenţie la construcţiile existente sunt cele estimate de proiectant în documentaţia tehnico-economică şi devizul general, elaborate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. Documentaţia tehnico-economică, precum şi principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului vor fi aprobaţi în prealabil de solicitant, conform prevederilor legale în vigoare.

Sumele solicitate Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale pentru finanțarea lucrărilor de investiți și/sau, după caz, a dotărilor se exprimă în lei și nu pot depăși următoarele valori:

a) 454 euro/mp pe suprafață desfășurată în cazul construcţiilor noi şi extinderi, calculat la cursul BNR din ziua depunerii cererii;

b) 60% din valoarea prevăzută la lit.a) pentru amenajări, reparații, modernizări;

c) 30% din valoarea prevăzută la lit. a), pentru dotări; în cazuri temeinic justificate, în care obiectivul de investiţii prevede şi existenţa unui cabinet medical dotat cu aparatură specifică activităţii (de exemplu, dar fără a se limita la aparat ecograf, aparat EKG etc.), servicii de kinetoterapie, servicii de terapii ocupaţionale, servicii de recuperare medicală, procentul de 30% poate fi depăşit, dar nu mai mult de 50%.

Sumele se calculează prin raportarea la suprafața desfășurată a obiectivului și includ TVA.

Anunt aprobare metodologie solicitari finantare centre de zi si rezidentiale din bugetul MMFPSPV